ახალი რეგულაციები ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემებთან დაკავშირებით

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 2 მარტის #101 დადგენილებით ფართოვდება იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალი ვინც ვალდებულია 2024 წლის 1 იანვრიდან უზრუნველყოს შენობაში ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის მონტაჟი.
🟧აღნშნული ვალდებულება ეხება ყველა პირს, თუ:
👉 შემოსავალი ნებისმიერი წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში აღემატება 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარს და მიეკუთვნება შემდეგ ეკონომიკურ საქმიანობის სახეებს:
⏺ საბითუმო ვაჭრობა;
⏺ საცალო ვაჭრობა;
⏺ განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა (მათ შორის, სასტუმროებით და მოტელებით უზრუნველყოფა);
⏺ საკვებით და სასმელებით მომსახურება (მათ შორის, რესტორნები, ბარები და ა.შ.).
👉 შემდეგი ობიექტებს მიუხედავად შემოსავლისა:
⏺ სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება;
⏺ სიგარაბარი;
⏺ ბაზარი/ბაზრობა;
⏺ სავაჭრო ცენტრი.
⏺ სამორინე, აზარტული კლუბი, სათამაშო აპარატების სალონი, ტოტალიზატორი, ლოტო და ბინგო;
⏺ ავტოგასამართი, აირგასამართი ან აირსავსები სადგურები;
⏺ აფთიაქი;
⏺ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;
⏺ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი;
⏺ სესხის გამცემი სუბიექტი;
⏺ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება;
⏺ უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი;
👉 ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ტექნიკური მახასიათებლებს:
⏹ ვიდეოკამერა: ქსელური (IP)
;
⏹ კამერის გარჩევადობა: არანაკლებ 3 მეგაპიქსელი (2048X1536 QXGA);
⏹ მგრძნობელობა: 0 ლუქსი აქტიური განათების შემთხვევაში (0.1 აქტიური განათების გარეშე);
⏹ დაფარვის ზონა: შესაძლებელი უნდა იყოს შენობა-ნაგებობის მთავარი და სათადარიგო შესასვლელების 20-მეტრიანი რადიუსის ფართობის ვიზუალურად დანახვა;
⏹ ჩანაწერის გარჩევადობა: არანაკლებ 3 მეგაპიქსელი (2048X1536 QXGA), არანაკლებ 5 კადრი წამში. დღე-ღამის რეჟიმში განხორციელებული ჩანაწერი უნდა იძლეოდეს ადამიანის (ობიექტის) ზუსტი იდენტიფიკაციის საშუალებას;
⏹ სერტიფიკატი: აპარატურას უნდა გააჩნდეს ISO სერტიფიკატი.
Back to blog